หน้าแรก

หลักธรรม

ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมีหลักคำสอนที่คล้ายคลึงกับคำสอนเรื่องทิศ6 ในพระพุทธศาสนา  คือหลักคำสอนที่ว่าด้วยการปฏิบัติระหว่างบุคคลต่อบุคคล

หลักธรรม

ความหมาย

ปิตฤธรรม

การปฏิบัติหน้าที่ของบิดาต่อบุตร  บิดาต้องทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรจนถึงบุตรบรรลุนิติภาวะ

มาตฤธรรม

การปฏิบัติหน้าที่ของมารดาต่อบุตร  มารดาต้องทำหน้าที่เหมือนบิดา  ต้องเอาใจใส่บุตรเป็นพิเศษ

อาจารยธรรม

การปฏิบัติหน้าที่ของครูอาจารย์ต่อศิษย์  ต้องทำหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์อย่างถูกต้อง  ยุติธรรม  ดูแลลูกศิษย์อย่างที่พ่อแม่เลี้ยงดูบุตร  สร้างและแก้ไขความประพฤติ นิสัย อุปนิสัยของลูกศิษย์ร่วมกับพ่อแม่ของลูกศิษย์

บุตรธรรมและศิษยธรรม

การปฏิบัติหน้าที่ของบุตรต่อบิดามารดา  และการปฏิบัติหน้าที่ของศิษย์ต่อครูอาจารย์  ในตำราศาสนาพราหมณ์บัญญัติไว้ว่า”บุคคลที่จงรักภักดีต่อมารดา  ผู้นั้นเป็นผู้ชนะโลกนี้  บุคคลที่จงรักภักดีต่อบิดา  ผู้นั้นย่อมชนะโลกสวรรค์  และบุคคลที่จงรักภักดีต่อครูอาจารย์  ผู้นั้นย่อมชนะโลกพระพรหม”

“บุคคลที่ได้ทำการเคารพบิดา มารดา และครูผู้นั้นได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติธรรมทุกประการแล้ว  แต่ผู้ที่ทำการดูถูกทั้งสามนี้แล้ว  ผู้นั้นย่อมไม่ถึงซึ่งความสำเร็จไม่ว่าจะทำการกุศลมากมายสักเท่าใดก็ตาม  ผู้ที่ต้องการความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตนี้หรือชีวิตหน้าก็ตามที  จึงต้องเคารพนับถือบิดา  มารดา ครูอาจารย์อย่างจริงใจ  ต้องอยู่ในโอวาท  เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสอนของท่าน

ภราตฤธรรม

การปฏิบัติของพี่ต่อน้องและน้องต่อพี่  น้องต้องให้ความเคารพพี่เหมือนบิดามารดาและครู

ปติธรรม

การปฏิบัติหน้าที่ของสามีต่อภรรยา  ผู้ชายต้องเลือกคู่ชีวิตที่มีความเหมาะสมแก่ตระกูลของตน  เหมาะต่อสังคมที่ตนอาศัยอยู่

ปัตนีธรรม

การปฏิบัติหน้าที่ของภรรยาต่อสามี  ผู้เป็นภรรยาต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อสามีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ต้องเอาใจใส่สามีอย่างจริงจัง  ต้องถืออยู่ในจิตใจของตนเสมอว่าผู้ชายทั้งหลายยกเว้นสามีของตนเองแล้วเป็นบิดา พี่น้อง บุตรหลานเท่านั้น

สวามีธรรม-เสวกธรรม

การปฏิบัติหน้าที่ของสวามี(นายจ้าง)ต่อเสวก(ลูกจ้าง)  ผู้เป็นนายจ้างมีหน้าที่เลี้ยงดูลูกจ้างและครอบครัวของเขา  จ่ายค่าตอบแทนให้สมควรแก่ภาระงาน

ราชธรรม

การปฏิบัติของพระราชาหรือผู้ปกครองหรือรัฐบาลที่มีต่อประชาชน  เอาใจใส่ความทุกข์สุขของประชาชน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: