หน้าแรก

ข้อสอบพร้อมคำอธิบาย

ข้อใดเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่   1

ก.  ยุโรปเริ่มต้นสูญเสียสถานภาพการเป็นผู้นำ

ข. เลโอ  ตอลสตอย  เกิดแรงบันดาลใจเขียนเรื่อง  ลงครามและสันติภาพ   จนได้รางวัลโนเบล

ค. มีการทำสนธิสัญาเเวซาย

ง. เยอรมนีสูญเสียระบอบกษัตริย์และถูกแบ่งออกเป็น  2   ประเทศ

ตอบ    ค.

สนธิสัญญาเเวซาย  มีดังนี้

1. ฝ่ายมหาอำนาจกลางต้องเสียค่าปฏิกรรมสงครามเป็นจำนวนเงิน 5,000 ล้านดอลลาร์
2. ห้ามเยอรมนีมีทหารประจำการเกิน 100,000 คน
3. ฝ่ายมหาอำนาจกลางต้องถอนทหารออกจากชายแดนทั่วประเทศ
4. เยอรมันต้องส่งมอบถ่านหินให้ฝรั่งเศสฟรี เป็นเวลา 10 ปี

 ข้อใดคือผลสำคัญที่สุดของการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

ก. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของประเทศยุโรปตะวันออก

ข. การสิ้นสุดของระบบสังคมนิยม

ค. กรทำลายกำแพงเบอร์ลิน

ง. การยุติสงครามเย็น

ตอบ   ง.

การยุติสงครามโลก

สิ้นสุดของทศวรรษ 1980 เป็นการสิ้นสุดของยุคสมัยแห่ง “สงครามเย็น” ซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาเกือบครึ่งศตวรรษภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  เหตุการณ์สำคัญที่ทำให้การขัดแย้งทางอุดมการณ์และการแข่งขันกันเป็น ผู้นำของโลก ระหว่างสหรัฐอเมริกา และสหภาพโซเวียตสิ้นสุดลง สืบเนื่อง มาจากการล่มสลายของระบบ การปกครองคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออก และความเปลี่ยนแปลงในสหภาพโซเวียต

 เหตุการณ์ใดทำให้การปฏิวัติยุคหินใหม่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติ

ก. การรู้จักใช้ไฟ

ข.  การกสิกรรม

ค.  การรู้จักทำผ้าจากใยไม้

ง.  การทำเครื่องปั้นดินเผา

ตอบ  ข.

ยุคหินใหม่ ( Neolithic หรือ The New Stone Age )   เริ่มต้นในช่วง 6,000 ปีก่อน

คริสต์กาล แบ่งตามลักษณะเครื่องมือหิน ได้แก่ หินขัด คือ การทำเครื่องมือหินขัดจนบางเรียบ

มีด้าม ทำให้คม ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย บางแห่งนำซุงมาขุดเป็นเรือ ทำธนูและลูกศร รู้จักนำสุนัขมาเลี้ยง  ในราว 8,000 ปีก่อนคริสต์กาล ปรากฏหลักฐานว่ามนุษย์เริ่มรู้จักทำการเกษตรอย่างเป็นระบบ  สามารถเพาะปลูกพืชและเก็บไว้เป็นอาหาร รู้จักทอผ้าและทำเครื่องปั้นดินเผา  แหล่งโบราณคดีที่เก่าที่สุด คือ บริเวณตอนเหนือของเมโสโปเตเมียหรืออิรัคในปัจจุบัน

  ระบบราชการจีนโบราณตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมามีลักษณะพิเศษอย่างไร

ก.  เป็นระบบที่ยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก

ข.  เป็นระบบที่ยึดถือหลักการอาณัติจากสวรรค์

ค. เป็นระบบที่ใช้การสอดวัดความรู้หลายระดับ

ง.  เป็นระบบที่ใช้ชาติวุฒิและวัยวุฒิ

ตอบ  ค.

ช่วงเวลาตั้งแต่ปี 206 ก่อนค.ศ.จนถึงปีค.ศ.8เป็นสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตก จักรพรรดิฮั่งเกาจู่ชื่อหลิวปังสถาปนาราชวงศ์ฮั่นและตั้งเมืองหลวงที่กรุงฉางอัน(เมืองซีอันในปัจจุบัน) ในช่วงเวลา7ปีที่จักรพรรดิฮั่นเกาจู่ครองราชย์ ได้เสริมสร้างการปกครองรวมศูนย์อำนาจรัฐ กำหนดนโยบายทางการเมืองที่”ผ่อนภาระหน้าที่ ประชาชน”จำนวนหนึ่งเพื่อเสริมสร้างการปกครองของตนให้มั่นคง

  สาเหตุใดเป็นชนวนก่อให้เกิดการปฏิวัติในฝรั่งเศสในปี   ค.ศ.  1789

ก.  อิทธิพลการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา

ข.  อิทธิการส่งเสริมประชาธิปไตยของนักปราชญ์

ค.  ราชสำนักประสบปัญหาทางการคลังอย่างหนัก

ง.  พวกอภิสิทธิ์ชนต้องการแย่งอำนาจคืนมาจากกษัตริย์

ตอบ   ค.

สาเหตุของการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส  ค.ศ.1789  สรุปได้ 3 ประการ คือ

1 ปัญหาทางเศรษฐกิจ  ฝรั่งเศสกำลังประสบภาวะฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกิดจากการใช้จ่ายเพื่อการทำสงครามต่าง ๆ โดยเฉพาะในสงครามประกาศอิสรภาพของชาวอเมริกัน ระหว่าง ค.ศ.1776 – 1781 เพื่อสนับสนุนให้ชาวอาณานิคมต่อสู้กับอังกฤษ

ด้วยสาเหตุดังกล่าว รัฐบาลของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ( Louis  XVI , ค.ศ. 1776-1792 ) จึงมีนโยบายจะเก็บภาษีอากรจากประชาชนเพื่อชดเชยรายจ่ายที่ต้องสูญเสียไป จึงสร้างความไม่พอใจแก่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ

2. ความเหลื่อมทางสังคม  ฝรั่งเศสมีโครงสร้างทางสังคมแบบชนชั้น โดยฐานะของผู้คนในสังคมมีสองกลุ่มใหญ่ ๆ คือ  ชนชั้นอภิสิทธิ์และชนชั้นสามัญชน แต่ในทางปฏิบัติทางการจะแบ่งฐานะของพลเมืองออกเป็น 3 ชนชั้นหรือ 3 ฐานันดร  ( Estates )  ได้แก่

ฐานันดรที่ 1 คือ พระและนักบวชในคริสต์ศาสนา และฐานันดรที่ 2 คืน ขุนนางและชนชั้นสูง ทั้งสองฐานันดรเป็นชนชั้นอภิสิทธิ์  มีจำนวนประมาณร้อยละ 2 ของจำนวนประชากรทั้งหมด มีชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายและหรูหรา

ฐานันดรที่ 3 คือ สามัญชน ส่วนใหญ่เป็นชาวนาที่ยากจนและถูกขูดรีดภาษีอย่างหนัก รวมทั้งพวกชนชั้นกลาง เช่น พ่อค้า ช่างฝีมือ และปัญญาชน ฯลฯ

3. ความเสื่อมโทรมของระบอบการปกครองแบบเก่า  กษัตริย์ฝรั่งเศสในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทรงมีพระราชอำนาจเป็นล้นพ้นไม่มีขอบเขตจำกัดและทรงอยู่เหนือกฎหมายของบ้านเมืองโดยเฉพาะในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 มีหลายครั้งที่ทรงใช้อำนาจโดยไม่ฟังเสียงประชาชน ทรงไม่สนพระทัยการบริหารบ้านเมือง อีกทั้งยังทรงอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระนางมารี อังตัวเนตต์        ( Marie Antoinette ) พระราชินี ซึ่งทรงนิยมใช้จ่ายในพระราชสำนักอย่างฟุ่มเฟือย

 สาเหตุของการเกิดรัฐชาติในยุโรปคือข้อใด

ก.  ศาสนจักรมอบอำนาจการปกครองให้กับกษัตริย์

ข.  ศาสนจักรมอบอำนาจการเก็บภาษีให้กับกษัตริย์

ค. กษัตริย์ของรัฐต่างๆตกลงร่วมกันที่จะแบ่งดินแดน   เพื่อความสะดวกในการปกครอง

ง. ชนชั้นกลางให้การสนับสนุนกษัตริย์เพื่อสร้างระบบการปกครองที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ตอบ  ง.

สาเหตุการเกิดรัฐชาติในยุโรป

– การขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้า
การเปิดเส้นทางการเดินเรือใหม่ๆ การครอบครองดินแดนใหม่ในช่วงคริสต์ศต- วรรษที่ 15 -16 ทำให้เครือข่ายการค้าขยายตัวขึ้น โดยเพิ่มทั้งด้านระดับการค้า ปริมาณและชนิดของสินค้า มีผลทำให้ทองคำ และเงินจากดินแดนต่างๆ ได้หลั่งไหลเข้าสู่ดิน แดนยุโรป พวกพ่อค้า และนายทุน ซึ่งเป็นพวกที่ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวทางด้านการค้า กลายเป็นชนชั้นที่มีบทบาทในสังคม ชนกลุ่มนี้เองที่ให้การสนับสนุนสถาบันกษัตริย์ทางด้านการเงิน เพื่อนำไปสร้างเป็นฐานอำนาจทางการเมืองและทางทหารในการรวมชาติ ส่วนกษัตริย์ก็ให้ความสะดวก และความคุ้มครองแก่เหล่าพ่อค้าให้ปลอดภัยจากโจรสลัดที่คอยดักปล้นตามเส้นทางการค้า

– ความเสื่อมของขุนนาง
ในช่วงต้นสมัยใหม่ ขุนนางในระบบฟิวดัลอ่อนแอลง เพราะบาดเจ็บและล้มตาย จากการรบในสงครามครูเสดเป็นจำนวนมาก และยังหมดสิ้นเงินจำนวนมากไปกับการทำสงครามด้วย ประกอบกับภาวะเงินเฟ้อ ทำให้ขุนนางต้องขายทรัพย์สินให้แก่พ่อค้า ขุนนางจึงยากจนลง จนไม่สามารถสะสมกำลังในการสร้างความวุ่นวายให้กษัตริย์ได้อีกต่อไป แต่กลับต้องพึ่งการอุปถัมภ์ของกษัตริย์เป็นสำคัญ ทำให้ขุนนางกลายเป็นข้าราชบริพารของกษัตริย์ ยิ่งเท่ากับเพิ่มอำนาจของกษัตริย์ให้มากขึ้นในการสร้างชาติ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในการปกครองประเทศ

-ความสำนึกในความเป็นชาติ
ความสำนึกในความเป็นชาติเกิดขึ้นเมื่อมีการใช้ภาษาของตนในดินแดนต่างๆ เช่น สเปน โปรตุเกส ฝรังเศส อังกฤษ แทนภาษาละตินที่เคยใช้มาแต่เดิม การมีภาษาของตนเองก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และความจงรักภักดีต่อชาติของตนในเวลาต่อมา

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: