หน้าแรก

ข้อสอบประวัติศาสตร์

1.  ขบวนการไซออนนิสต์หมายถึงอะไร

ก.  ขบวนการต่อต้านอิสราเอลของชาวอาหรับในตะวันออกกลาง

ข.  ขบวนการปฏิรูปสังคมของรัฐบาลโคไมนีในอิหร่าน

ค. ขบวนการอพยพชาวยิวกลับไปตั้งถิ่นฐานในปาเลสไตน์

ง. ขบวนการแบ่งแยกผิวในแอฟริกา

2. เหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงตัดสินใจเข้าร่วมในสงครามโลก   ครั้งที่    1

ก. ช่วยอังกฤษซึ่งกำลังถูกเยอรมนีโจมตีอย่างหนัก

ข. เยอรมนีปฏิบัติการต่อเรือพาณิชย์อย่างไม่มีขอบเขต

ค. ตามพันธะในสนธิสัญญาพันธมิตรกับประเทศฝ่ายสัมพันธมิตร

ง. ตามประกาศนโยบาย แผนการ  14  ข้อ   ของประธานาธิบดีวิลสัน

3. สาเหตุแห่งความขัดแย้งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีหลายประการยกเว้นข้อใด

ก. การแข่งขันกันด้านอาวุธ

ข. การเกิดสงครามเย็น

ค. การขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์

ง. การขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม

4. สหรัฐอเมริกาดำเนินนโยบายต่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาวะสงครามเย็น   หลังสงครามโลกครั้งที่  2  อย่างไร

ก. สนับสนุนรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในประเทศ

ข. สนับสนุนการเรียกร้องเอกราชและการปกครองที่ส่งเสริมเสรีภาพของประชาชน

ค. ส่งเสริมเสถียรภาพของรัฐบาลในระบบประชาธิปไตยและต่อต้านอุดมการณ์ลัทธิคอมมิวนิสต์

ง. ส่งเสริมเสถียรภาพรัฐบาล  และส่งเสริมประเทศสัมพันธมิตรทุกทาง

5. สภาวการณ์ในข้อใดมิได้เป็นอยู่ก่อนการเกิดสงครามโลกครั้งที่   2

ก. ประเทศทั้งหลายพยายามสถาปนาระบบความมั่นคงร่วม

ข. สภาพเศรษฐกิจตกต่ำและภาวะเงินเฟ้อ

ค. การขยายตัวของแนวความคิดของฟาสซิสม์

ง. การขัดแย้งของมหาอำนาจในแถบดินแดนอาณานิคม

6. ผลของสงครามโลกครั้งที่   2  ในข้อใดที่แตกต่างจากผลของสงครามโลกครั้งที่  1

ก. อาณานิคมรียกร้องเอกราช

ข. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก

ค. ดุลอำนาจเปลี่ยนไปจากยุโรป

ง. จัดตั้งองค์การระหว่างประเทศเพื่อรักษาสันติภาพของโลก

7. ระหว่างสงครามโลกมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมาย   เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังสุด

ก. การก่อตั้งสหประชาชาติ

ข. เยอรมนียอมจำนนต่อฝ่ายพันธมิตร

ค. สหภาพโซเวียตประกาศสงครามเย็นต่อญี่ปุ่น

ง. สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูใส่เมืองฮิโรชิมา

8. สงครามเย็น   เป็นการขัดแย้งเนื่องจากสาเหตุใด

ก. ความแตกต่างในอุดมการณ์การเมือง

ข. การแข่งการสร้างและสะสมอาวุธ

ค. การรังเกียจผิว

ง. การแข่งขันกันทาเศรษฐกิจ

9. สาเหตุใดเป็นชนวนก่อให้เกิดสงครามโลกครั้งที่   1   มากที่สุด

ก. การแข่งขันการล่าอาณานิคมของชาติมหาอำนาจ

ข. ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตย

ค. ความขัดแย้งของคนในจักรวรรดิเดียวกันซึ่งมีเชื้อชาติแตกต่างกัน

ง. ความขัดแย้งของคนในจักรวรรดิเดียวกันแต่นับถือต่างศาสนา

10. เรื่องใดมิใช่   ผลกระทบโดยตรงตรงจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่   2

ก. เหมา  เจ๋อตุง  สามารถปฎิวัติในจีนได้สำเร็จ

ข. ระบอบประชาธิปไตยเฟื่องฟูไปทั่วโลก

ค. มีประเทศเอกราชเกิดใหม่หลายประเทศ

ง. เกิดภาวะเงินเฟ้อในประเทศอังกฤษ

11. ภายหลังสงครามโลกครั้งที่   2   ผู้นำฝ่ายโลกคอมมิวนิสต์ขยายอิทธิพล   และการแทรกแซงการปกครองในดินแดนส่วนต่างๆ   ของโลกหลายแห่งยกเว้นข้อใด

ก.  ยูโกสลาเวีย

ข.  เวียดนาม

ค.  เกาหลีเหนือ

ง.  คิวบา

12.  สงครามโลกครั้งที่   2   แตกต่างจากสงครามโลกครั้งที่   1   อย่างชัดเจนในประเด็นใด

ก. การเข้าร่วมสงครามของสหรัฐอเมริกา

ข. การขยายตัวของสมรภูมิและความร้ายแรงของอาวุธ

ค. สหภาพโซเวียตไม่ได้เข้าร่วมสงคราม

ง. สามารถยุติความขัดแย้งในสังคมโลกได้อย่างจริงจัง

13.  สถานการณ์ใดเกี่ยวข้องกับสงครามเย็นมากที่สุด

ก.  สงครามอินโดจีน

ข. สงครามอ่าวเปอร์เซีย

ค. การปฎิวัติสงครามนิยมในรัสเซีย

ง. สงความโลกครั้งที่  2

14. การทำลายกำแพงเบอร์ลิน   ใน ค.ศ. 1989   แสดงให้เห็นเรื่องอะไร

ก. ชัยชนะของเยอรมนีตะวันตกต่อเยอรมนีตะวันออก

ข. เป็นการใช้นโยบายผ่อนคลายความตึงเครียดของประเทศมหาอำนาจ

ค. การขยายตัวของลัทธินาซีใหม่ในเยอรมนี

ง. การสิ้นสุดลงของสงครามเย็น

15. ข้อใดเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่   1

ก.  ยุโรปเริ่มต้นสูญเสียสถานภาพการเป็นผู้นำ

ข. เลโอ  ตอลสตอย  เกิดแรงบันดาลใจเขียนเรื่อง  ลงครามและสันติภาพ   จนได้รางวัลโนเบล

ค. สหรัฐอเมริกาเข้ามามีส่วนสำคัญในการรักษาสันติภาพของโลก

ง. เยอรมนีสูญเสียระบอบกษัตริย์และถูกแบ่งออกเป็น  2   ประเทศ

16.  ข้อใดไม่ใช่ผลของสงครามโลกครั้งที่   2

ก.  ประเทศในยุโรปทั้งผู้แพ้และผู้ชนะต่างได้รับความเสียหายอย่างหนัก

ข. อาณานิคมส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จในการเรียกร้องเอกราช

ค. ดุลอำนาจของโลกเปลี่ยนจากประเทศในยุโรปมาเป็นสหรัฐอเมริกาและประเทศโซเวียต

ง. สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวที่มี่ศักยภาพทางเศรษฐกิจ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

17. สาเหตุสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับปากีสถานไม่ราบรื่น   คือข้อใด

ก. ความขัดแย้งทางศาสนา

ข. ปัญหาดินแดนแคชเมียร์

ค. ต่างฝ่ายต่างมีมหาอำนาจสนับสนุน

ง. การแข่งขันการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์

18. ข้อใดคือผลสำคัญที่สุดของการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

ก. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของประเทศยุโรปตะวันออก

ข. การสิ้นสุดของระบบสังคมนิยม

ค. กรทำลายกำแพงเบอร์ลิน

ง. การยุติสงครามเย็น

19. ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอินเดียข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. พวกอารยันเอาชนะพวกดราวิเดียนผู้สร้างอารยธรรมสินธุได้เพราะมีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมมากกว่า

ข. สถาปัตยกรรม   ประติมากรรม  และจิตรกรรมอินเดียส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับศาสนา  ทั้งพุทธ  ฮินดูและเชน

ค. หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหลายร้อยปีจึงมีการสร้างพระพุทธรูปเป็นครั้งแรก  เป็นพระพุทธรูปแบบคันธาระซึ่งได้อิทธิพลกรีก

ง. รพินทรนาถ  ฐากูร  กวีชาวอินเดียเป็นชาวอินเดียของแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล

20. จีนมีส่วนสำคัญในการสร้างนโยบายของโลกยกเว้นข้อใด

ก.  การทำปฎิทิน

ข.  การทำกระดาษ

ค. การค้นพบว่าโลกกลม

ง.  การเลี้ยงไหมและท่อผ้าไหม

21. เหตุการณ์ใดทำให้การปฏิวัติยุคหินใหม่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติ

ก. การรู้จักใช้ไฟ

ข.  การกสิกรรม

ค.  การรู้จักทำผ้าจากใยไม้

ง.  การทำเครื่องปั้นดินเผา

22.  วรรณกรรมจีนสมัยราชวงศ์ชิง   หรือแมนจู   ที่สะท้อนให้เห็นความรุ่งเรืองและความตกต่ำในชีวิตของสังคมและความรักที่ยิ่งใหญ่คืออะไร

ก.  บ้าน

ข. ซ้องกั๋ง

ค. ดอกบัวทอง

ง.  ความฝันในห่อแดง

23.  หากท่านไปพิพิธภัณฑ์ของมนุษย์ยุคประวัติศาสตร์ท่านจะไม่พบสิ่งใด

ก.  ภาชนะรูปต่างๆ

ข.  กำไลเครื่องประดับ

ค. กระดูกสัตว์ที่สลักเสลา

ง. ตัวอักษรที่หลงเหลือบนภาชนะ

24.  มรดกทางวัฒนธรรมในข้อใดที่เป็นตัวเบิกทางให้คนได้สร้างสรรค์งานที่มีคุณค่ายิ่งขึ้น

ก. การค้นพบไฟ

ข. การค้นพบโลหะ

ค.  การประดิษฐ์ตัวอักษร

ง.  การสลักตามฝาผนังถ้ำ

25. วรรณกรรมข้อใดแสดงถึงอิทธิพลของวรรณกรรมอินเดีย

ก.  อิเหนา  อุณรุท

ข.  รามเกียรติ์   ขุนช้างขุนแผน

ค.  ศกุนตลา   รามเกียรติ์

ง. ราชาธิราช   อิเหนา

26.ตัวอักษรจีนในระยะแรกปรากฏในงานสร้างสรรค์ในข้อใด

ก.  กำแพงเมืองจีน

ข.  กระดูกเสี่ยงทาย

ค.  รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม

ง.  เครื่องปั้นดินเผาสีเขียวเทา

27.  ราชวงศ์ถังของจีนได้รับยกย่องให้เป็นยุคทองในข้อใด

ก.  ด้านวรรณคดี

ข.  ด้านปรัชญา

ค. ด้านเครื่องลายคราม

ง.  ด้านสถาปัตยกรรม

28.  ระบบราชการจีนโบราณตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมามีลักษณะพิเศษอย่างไร

ก.  เป็นระบบที่ยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก

ข.  เป็นระบบที่ยึดถือหลักการอาณัติจากสวรรค์

ค. เป็นระบบที่ใช้การสอดวัดความรู้หลายระดับ

ง.  เป็นระบบที่ใช้ชาติวุฒิและวัยวุฒิ

29. ข้อใดเป็นอุดมการณ์ของการปฏิวัติฝรั่งเศสปี   ค.ศ.  1798

ก.  อุดมการณ์ชาตินิยม

ข.  อุดมการณ์สังคมนิยมของชนชั้นกรรมาชีพ

ค.  อุดมการณ์นิยมของชนชั้นกลางและปัญญาชน

ง.  อุดมการณ์แสรีนิยมของชนชั้นกลางและปัญญาชน

30.  การปฏิวัติฝรั่งเศสปี   ค.ศ.  1789   มีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างไร

ก. สภาฐานันดรเปิดประชุมเรียกร้องการปฎิรูปด้านการเมือง

ข. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารปกครองประเทศ

ค.  มีการประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมือง

ง.  กษัตริย์ทรงสนับสนุนการปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

31.  การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของฝรั่งเศส   ทำให้เกิดหลักการใดเป็นที่ยกย่องทั่วไป

ก.  ฏีกาเรียกร้องสิทธิ

ข. ระบบการคานอำนาจ

ค.  ประกาศหลักสิทธิมนุษยชนและพลเมือง

ง.   เจตนารมณ์ของผู้ที่อยู่รอดและเหมาะสมที่สุด

32.  สงครามประกาศอิสรภาพอเมริกาและการปฏิวัติฝรั่งเศส   ตั้งอยู่ในเจตนารมณ์และพื้นฐานในด้านใด

ก.  เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของชาติ

ข.  การกำจัดชนชั้นผู้ปกครองเดิม

ค.  สิทธิ  เสรีภาพ  และเสมอภาค

ง.  การเข้าสู้ระบอบประชาธิปไตย

33. ประวัติความเป็นมาของประชาธิปไตยในโลกตะวันตกนั้น   เรื่องใดถือว่าเก่าแก่ที่สุด

ก.  การโจมตีคุกบาสติล

ข. กฎบัตรแมกนา   คาร์ตา

ค.  การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ของอังกฤษ

ง.  สภาฐานันดรของพระเจ้าหลุยส์รุ่นที่   16

34.  สาเหตุใดเป็นชนวนก่อให้เกิดการปฏิวัติในฝรั่งเศสในปี   ค.ศ.  1789

ก.  อิทธิพลการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา

ข.  อิทธิการส่งเสริมประชาธิปไตยของนักปราชญ์

ค.  ราชสำนักประสบปัญหาทางการคลังอย่างหนัก

ง.  พวกอภิสิทธิ์ชนต้องการแย่งอำนาจคืนมาจากกษัตริย์

35.  หากต้องการศึกษาประวัติใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสควรจะศึกษาหลายเรื่องยกเว้นข้อใด

ก.  ปัญหาเรื่องพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิ

ข.  ปัญหาเรื่องความตื่นตัวของชนชั้นกลัว

ค.  ปัญหาเกี่ยวกับระบบการเก็บภาษี

ง. ปัญหาเกี่ยวกับการเกษตร

36.  สาเหตุของการเกิดรัฐชาติในยุโรปคือข้อใด

ก.  ศาสนจักรมอบอำนาจการปกครองให้กับกษัตริย์

ข.  ศาสนจักรมอบอำนาจการเก็บภาษีให้กับกษัตริย์

ค. กษัตริย์ของรัฐต่างๆตกลงร่วมกันที่จะแบ่งดินแดน   เพื่อความสะดวกในการปกครอง

ง. ชนชั้นกลางให้การสนับสนุนกษัตริย์เพื่อสร้างระบบการปกครองที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

37.  อุดมการณ์ใหญ่ของฝรั่งเศสอาจหลีกเลี่ยงได้ด้วยเงื่อนไขใด

ก. การล่มสลายของระบอบกษัตริย์ในยุโรป

ข. ลัทธิชาตินิยมซึ่งมีพื้นฐานบนสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ค. ประมวลกฎหมายที่ย้ำเรื่องเสรีภาพ   เสมอภาค  และรับรองสิทธิของพลเมือง

ง.  การร่วมมือกันระหว่างประเทศในยุโรปเพื่อต่อต้านการขยายอำนาจของประเทศอื่น

38.  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติในฝรั่งเศส ค.ศ. 1789

ก.  อิทธิพลจากการประกาศเอกราชของสหรัฐอเมริกา

ข. ผลกรทบจากรัฐจักรวรรดินิยม

ค.  สภาพเศรษฐกิจของฝรั่งเศสอยู่ในภาวะวิกฤต

ง. สามัญชนเรียกร้องให้ยกเลิกระบบอภิสิทธืชนชั้นสูง

39. เหตุการณ์ใดที่เกิดก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศส   ค.ศ.   1789

ก.  ฝรั่งเศสมีปัญหาในด้านการจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นระบบและมีความไม่เสมอภาค

ข. ฝรั่งเศสมีระบบโครงสร้างสังคมที่ไม่เป็นธรรมต่อชนส่วนใหญ่ของประเทศ

ค.  ประมุขของฝรั่งเศสพยายามที่จะแก้ไขการคลังของประเทศที่เกิดขึ้นเรื้อรังมานาน

ง. ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ล้าหลังยุโรปชาติอื่นทางด้านเศรษฐกิจ

40.  การปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ของประเทศอังกฤษ   หมายถึงเหตุการณ์ในข้อใด

ก.  การล้มสถาบันของกษัตริย์

ข. การล้มเลิกระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ค. การปฏิวัติวัฒนธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรือง

ง. การเปลี่ยนจากระบบฟิวดัลเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์

41. จากการศึกษาประวิติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรี   ท่านคิดว่าปัจจัยข้อใดที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาต้องเสียแก่พม่ามากว่าข้ออื่น

ก.  พม่ามีกำลังเข้มแข็งกว่า

ข. คนไทยแตกความสามัคคี

ค. ขาดแคลนอาวุธปืนและกระสุนปืน

ง. ความอ่อนแอของกองทัพและการบริหารประเทศ

42.  เพราะเหตุใดสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   จึงต้องรีบสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีหลังจากกู้เอกราชได้

ก.  กลัวคนไทยจะสิ้นชาติ

ข. กลัวคนไทยแตกเป็นก๊กเป็นเหล่า

ค. เกรงว่าพม่าจะยกทัพมาอีก

ง.  เกรงพม่าจะแย่อำนาจในแหลมสุวรรณภูมิ

43.  ประเทศใดที่ช่วยทำให้การค้าของไทยดีขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี

ก.  จีน

ข. ชวา

ค. อินเดีย

ง. อาหรับ

44.  ถ้าท่านเป็นคนไทยสมัยกรุงธนบุรีท่านต้องปฏิบัติตนอย่างไรจึงเหมาะสมกับสภาพสังคมในตอนนั้น

ก.  สามัคคี  คือ  พลัง

ข.  นกน้อยทำรังแต่พอตัว

ค.  มือไม่พายอย่าเอาเท้าราน้ำ

ง. มือใครยาวสาวได้สาวเอา

45.  เพราะเหตุใดกรุงธนบุรีจึงต้องมีการควบคุมกำลังคนอย่างเข้มงวด

ก.  เพราะยังมีผู้คนหลบหนีพม่าเข้าป่าอยู่อีกเป็นจำนวนมาก

ข. เพราะต่างคนต่างเอาตัวรอดโดยตั้งตัวเป็นก๊กเป็นเหล่า

ค. ช่วยให้บ้านเมืองซึ่งมีความเข้มแข็งอยู่แล้ว  มีความมั่นคงมากขึ้นอีก

ง.  บ้านเมืองอยู่ในระยะฟื้นตัวจากสงคราม  ต้องใช้แรงงานในการพัฒนาประเทศและป้องกันประเทศ

46.  ถ้าท่านพบชายไทยถูกสักเลกไว้ที่ข้อมือในสมัยกรุงธนบุรี   แสดงว่าบุคคลผู้นั้นเป็นใคร

ก.  ทาส

ข.  ขุนนาง

ค.  ชนชั้นสูง

ง. ไพร่หลวง

47.  ชนชั้นในสังคมข้อใดที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างชนชั้นต่างๆในสังคมไทย

ก.  ไพร่

ข.  ขุนนาง

ค.  ทาส

ง.  พระสงฆ์

48. ข้อใดกล่าวผิด   เกี่ยวกับการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ก. สมุหกลาโหมดูแลกิจการทหารและหัวเมืองปักษ์ใต้

ข. สมุหนายกดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ค. เสนาบดีกรมวัง   จัดการเรื่องพระราชพิธี   ดูแลเรื่องความยุติธรรม

ง. เสนาบดีรมพระคลัง   ดูแลเรื่องกการเก็บภาษีอากร   การค้า   การค้ากับต่างประเทศ

49. ข้อใดมิใช่สินค้าต้องห้ามที่รัฐบาลสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นห้ามซื้อขายโดยตรงกับชาวต่างชาติ

ก.  น้ำตาล

ข. รังนก

ค. งาช้าง

ง. ไม้ฝาง

50.  ผู้รับผิดชอบในการเก็บภาษีในสมัยรัชกาลที่   3   คือใคร

ก.  กรมท่า

ข.  กรมพระคลัง

ค.  พระคลังสินค้า

ง.  เจ้าภาษีนายอากร

51.ในสมัยรัชกาลที่   1   ถ้าประชาชนต้องการให้ทางราชการออกโฉนดที่ดินให้ตน   ต้องเสียภาษีชนิดใด

ก.  ส่วย

ข.  ฤชา

ค.  อากร

ง.  จังกอบ

52.  สงครามครั้งสำคัญที่สุดที่พม่ายกทัพมาตีไทยหลังจากสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์คือข้อใด

ก.  ศึกเก้าทัพ

ข. ศึกท่าดินแดง

ค. ศึกบางกุ้ง

ง. ศึกถลาง

53.  เพื่อนบ้านประเทศใดทีมีปัญหาภายในเกือบตลอดเวลา   และไทยต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความสงบตลอดสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ก. ลาว

ข.  เขมร

ค.  ญวน

ง.  ล้านนาไทย

54.  ข้อใดสัมพันธ์กัน

ก. ศึกบางกุ้ง  ท้าวเทพกษัตริย์ตรี  ท้าวศรีสุนทร

ข.  กบฏเจ้าอนุวงศ์ – ท้าวสุรนารี

ค.  รัชกาลที่  2 –   เจ้าพระยาบดินทร์เดชา

ง.  ตีเมืองปัตตานี –   กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ

55. วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น   สะท้อนให้เห็นสภาพสังคมในยุคนั้นเป็นอย่างไร

ก.  บ้านเมืองมีศึกสงคราม

ข. ประชาชนรักความสนุกสนาน

ค. บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองมาก

ง. บ้านเมืองเริ่มมีความสงบสุขขึ้นบ้างแล้ว

56.  วันตากสินมหาราชตรงกับวันใด

ก.  6   เมษายน

ข. 31   กรกฎาคม

ค. 1    ธันวาคม

ง. 28   ธันวาคม

57. เพราะเหตุใด   อาชีพค้าขายจึงจำกัดอยู่เฉพาะชนชั้นสูง   หรือขุนนางเท่านั้น

ก.   ได้รับการสนับสนุนจากพระมหากษัตริย์

ข.  มีอิสระไม่ต้องเข้าเวรประจำการ

ค.  มีความเชี่ยวชาญในการเดินเรือ

ง.  เป็นผู้ควบคุมและดูแลสินค้าของพระคลังสินค้า

58.  พฤติกรรมในข้อใดของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการรวบรวมอาณาจักรไทยให้เป็นปึกแผ่น

ก.  ทำสงคามชนะพม่า

ข.  ปราบชุมนุมต่างๆ

ค.  สถาปนากรุงธนบุรี

ง.  แก้ไขปัญหาความอดยากของประชากร

59.  ข้อใดเป็นลักษณะสำคัญของการปกครองในภูมิภาคสมัยธนบุรี

ก.  มีเสนาบดีจดุสดมภ์ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์

ข. เจ้าเมืองขึ้นตรงต่อกรุงธนบุรี   ไม่มีอิสระในการปกครอง

ค.  ให้สมุหนายกและสมุหกลาโหมดูและปกครองโดยตรง

ง. แบ่งหัวเมืองออกเป็นหัวเมืองชั้นนอก   ชั้นใน  และหัวเมืองประเทศราช

60.  ทำเลที่ตั้งของกรุงธนบุรีมีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจอย่างไร

ก.  มีป้อมปราการแข็งแรง

ข.  อยู่ใกล้แม่น้ำ

ค.  สถาปนากรุงธนบุรี

ง.  แก้ปัญหาความอดยาก

 61.ข้อใดเป็นผลมาจากสงครามโลกครั้งที่   1

ก.  ยุโรปเริ่มต้นสูญเสียสถานภาพการเป็นผู้นำ

ข. เลโอ  ตอลสตอย  เกิดแรงบันดาลใจเขียนเรื่อง  ลงครามและสันติภาพ   จนได้รางวัลโนเบล

ค. มีการทำสนธิสัญาเเวซาย

ง. เยอรมนีสูญเสียระบอบกษัตริย์และถูกแบ่งออกเป็น  2   ประเทศ

62.ข้อใดคือผลสำคัญที่สุดของการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

ก. การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของประเทศยุโรปตะวันออก

ข. การสิ้นสุดของระบบสังคมนิยม

ค. กรทำลายกำแพงเบอร์ลิน

ง. การยุติสงครามเย็น

 63.เหตุการณ์ใดทำให้การปฏิวัติยุคหินใหม่มีความสำคัญต่อมนุษยชาติ

ก. การรู้จักใช้ไฟ

ข.  การกสิกรรม

ค.  การรู้จักทำผ้าจากใยไม้

ง.  การทำเครื่องปั้นดินเผา

64.ระบบราชการจีนโบราณตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นเป็นต้นมามีลักษณะพิเศษอย่างไร

ก.  เป็นระบบที่ยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก

ข.  เป็นระบบที่ยึดถือหลักการอาณัติจากสวรรค์

ค. เป็นระบบที่ใช้การสอดวัดความรู้หลายระดับ

ง.  เป็นระบบที่ใช้ชาติวุฒิและวัยวุฒิ

65.สาเหตุใดเป็นชนวนก่อให้เกิดการปฏิวัติในฝรั่งเศสในปี   ค.ศ.  1789

ก.  อิทธิพลการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา

ข.  อิทธิการส่งเสริมประชาธิปไตยของนักปราชญ์

ค.  ราชสำนักประสบปัญหาทางการคลังอย่างหนัก

ง.  พวกอภิสิทธิ์ชนต้องการแย่งอำนาจคืนมาจากกษัตริย์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: