หน้าแรก

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรดิน ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินทรายและขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลือหินทำให้ดินเค็มและแห้ง
ไม่เหมาะในการเพาะปลูกพืช และทำนา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะดินที่พบส่วนใหญ่เป็นดินที่มีพัฒนาการสูง มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ดินมีโอกาสขาดแคลนน้ำได้ง่าย เนื่องจากเนื้อดินเป็นทรายจัด นอกจากนี้ยังมีดินที่มีปัญหาในการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรอีกด้วย เช่น ดินเค็ม ดินทราย ดินมีกรวดศิลาแลงปนอยู่ในระดับตื้น ส่งผลให้ศักยภาพของดินทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของดินมากขึ้น กรมพัฒนาที่ดินจึงได้วางแผนการใช้ที่ดินในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับลุ่มน้ำสาขา ระดับตำบล และความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังทำโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดินเบื้องต้นลงบนภาพถ่ายออร์โธสี ซึ่งจะมีความละเอียดลงไปถึงระดับพื้นที่ในระดับไร่นา พื้นที่เป้าหมาย 58.25 ล้านไร่ กระจายไปตามภาคต่างๆ และจะขยายให้ครอบคลุมพื้นที่เกษตรทั่วประเทศในลำดับต่อไป

ที่มาhttp://www.lks.ac.th/kukiat/student/betterroyal/social/21.html


Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: